Choose Skin

วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา

ชื่อวารสารจำนวนดาวน์โหลด
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่8 ฉบับที่ 290
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่8 ฉบับที่ 164
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่7 ฉบับที่ 240
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่7 ฉบับที่124
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่6 ฉบับที่216
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่6 ฉบับที่1117
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่5 ฉบับที่272
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่5 ฉบับที่179
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่4 ฉบับที่227
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่4 ฉบับที่123
12

แม่และเด็ก

วัยเรียน

ลำดับที่ชื่อโครงการปีที่สำเร็จจำนวน ดาวน์โหลด Abstractจำนวน ดาวน์โหลด FullPaperAbstractFullPaper
1 สถานการณ์ภาวะอ้วนของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงรายและลำปาง (ปรับปรุงเมื่อ : 26/07/2558 19:57)256180ไม่มี

วัยรุ่น

ลำดับที่ชื่อโครงการปีที่สำเร็จจำนวน ดาวน์โหลด Abstractจำนวน ดาวน์โหลด FullPaperAbstractFullPaper
1 ผลการประเมินมาตรฐานคลินิกให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ปี 2556-2558 (ปรับปรุงเมื่อ : 30/11/2561 15.00)256171

วัยทำงาน

ลำดับที่ชื่อโครงการปีที่สำเร็จจำนวน ดาวน์โหลด Abstractจำนวน ดาวน์โหลด FullPaperAbstractFullPaper
1 รูปแบบคลินิกคนไทยไร้พุง (ปรับปรุงเมื่อ : 10/07/2558 10:50) 30ไม่มี

ผู้สูงอายุ

ลำดับที่ชื่อโครงการปีที่สำเร็จจำนวน ดาวน์โหลด Abstractจำนวน ดาวน์โหลด FullPaperAbstractFullPaper
1 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพทางกายต่อสมรรถภาพทางกาย ของผู้สูงอายุภาวะก่อนเปราะบาง (ปรับปรุงเมื่อ : 26/07/2558 19:40)256170ไม่มี
2 ผลของโปรแกรม DPAC บูรณาการต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ของ ผู้สูงอายุที่รับริการ ในคลินิกส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับปรุงเมื่อ : 28/09/2561 18:59)256170
3 ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ (ปรับปรุงเมื่อ : 10/07/2558 14:11)2553142ไม่มี
4 การศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุตำบลหนองหาร อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงเมื่อ : 01/10/2558 15:14) 130ไม่มี

อนามัยสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ชื่อโครงการปีที่สำเร็จจำนวน ดาวน์โหลด Abstractจำนวน ดาวน์โหลด FullPaperAbstractFullPaper
1 การศึกษาคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม (ปรับปรุงเมื่อ : 22/04/2019 20:46)256204ไม่มี
2 การศึกษาปัญหาและผลกระทบต่อสุขภาพด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จุดผ่านแดนผ่อนปรนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับรัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์ (ปรับปรุงเมื่อ : 26/07/2558 19:08)256020ไม่มี
3 การกำจัดขยะด้วยไส้เดือนดิน (ปรับปรุงเมื่อ : 26/07/2558 18:48)256040ไม่มี
4 การศึกษาความแม่นยำ ของการประมาณค่าความเข้มข้นอนุภาคขนาดเล็ก ในช่วงเวลาสั้นจากระยะการมองเห็น ในจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงเมื่อ : 26/07/2558 18:27)256030ไม่มี
5 การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ด้านสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) (ปรับปรุงเมื่อ : 07/01/2559 10:20)2557300ไม่มี
12

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่ชื่อโครงการปีที่สำเร็จจำนวน ดาวน์โหลด Abstractจำนวน ดาวน์โหลด FullPaperAbstractFullPaper
1 การดูและทารกที่มีภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอด (Pneumothorax) (ปรับปรุงเมื่อ : 14/03/2019 17:45)256100ไม่มี
2 การดูแลทารกที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูง(Persistent Pulmonary Hypertension) (ปรับปรุงเมื่อ : 12/03/2019 19:06)256100ไม่มี
3 ความรู้และความมั่นใจของมารดาในการดูแลตนเองและทารกภายหลังคลอดระหว่างกลุ่มที่ได้รับคู่มือก่อนคลอดและหลังคลอด (ปรับปรุงเมื่อ : 26/07/2558 19:51)256100ไม่มี
4 สตรีมีครรภ์ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียชนิดเบต้าหรือฮีโมโกลบินอีกับการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (ปรับปรุงเมื่อ : 26/07/2558 19:45)256100ไม่มี
5 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูงของหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานร่วมกับการตั้งครรภ์ (ปรับปรุงเมื่อ : 26/07/2558 19:34)256130ไม่มี
12345

อำนวยการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

ลำดับที่ชื่อโครงการปีที่สำเร็จจำนวน ดาวน์โหลด Abstractจำนวน ดาวน์โหลด FullPaperAbstractFullPaper
1 การพัฒนาช่องทางสื่อสารความรู้สุขภาพสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียม (ปรับปรุงเมื่อ : 26/07/2558 18:03)256130ไม่มี
2 ประเมินกระบวนการบริหารจัดการและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ปี พ.ศ.2553-2555 เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 15, 16 (ปรับปรุงเมื่อ : 01/10/2558 09:17) 50ไม่มี

อื่นๆ