Choose Skin

วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา

ชื่อวารสารจำนวนดาวน์โหลด
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่9 ฉบับที่ 266
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่9 ฉบับที่ 126
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่8 ฉบับที่ 2206
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่8 ฉบับที่ 1108
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่7 ฉบับที่ 264
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่7 ฉบับที่141
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่6 ฉบับที่234
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่6 ฉบับที่1136
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่5 ฉบับที่289
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ปีที่5 ฉบับที่1100
12

แม่และเด็ก

ลำดับที่ชื่อโครงการปีที่สำเร็จจำนวน ดาวน์โหลด Abstractจำนวน ดาวน์โหลด FullPaperAbstractFullPaper
1 พัฒนาระบบการประเมินผลการติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ พ.ศ. 2563 - 2565 (ปรับปรุงเมื่อ : 20/04/2020 20:12)256303ไม่มี
2 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ พ.ศ.2563-2567 (ปรับปรุงเมื่อ : 09/04/2020 17:20)256301ไม่มี
3 ตะกร้ามหัศจรรย์นมแม่ต่อการให้นมบุตรถูกวิธี (ปรับปรุงเมื่อ : 09/04/2020 19:10)256202ไม่มี
4 การพัฒนารูปแบบบริการ One Day One Stop ในคลินิกฝากครรภ์ (ปรับปรุงเมื่อ : 29/04/2020 00:29)2562112
5 พลังเครือข่าย MCH Board ล้านนา... สู่การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กอย่างยั่งยืน (ปรับปรุงเมื่อ : 11/09/2019 14:29)256202ไม่มี
12

วัยเรียน

ลำดับที่ชื่อโครงการปีที่สำเร็จจำนวน ดาวน์โหลด Abstractจำนวน ดาวน์โหลด FullPaperAbstractFullPaper
1 สถานการณ์ภาวะอ้วนของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงรายและลำปาง (ปรับปรุงเมื่อ : 26/07/2558 19:57)2561340ไม่มี

วัยรุ่น

ลำดับที่ชื่อโครงการปีที่สำเร็จจำนวน ดาวน์โหลด Abstractจำนวน ดาวน์โหลด FullPaperAbstractFullPaper
1 การศึกษารูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับวัยรุ่น NEST(Nutrition : Exercise : Sleep/Safe sex/Sex education :Teeth) กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสเขตเทศบาลเมือง เชียงใหม่ (ปรับปรุงเมื่อ : 17/08/2020 17:11)256205ไม่มี
2 ผลของการให้ความรู้ เรื่องพฤติกรรมสุขภาพวัยรุ่น ที่พึงประสงค์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ ของนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา (ปรับปรุงเมื่อ : 20/04/2020 15:22)2562010ไม่มี
3 ผลการประเมินมาตรฐานคลินิกให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ปี 2556-2558 (ปรับปรุงเมื่อ : 27/06/2562 09:30)2561193

วัยทำงาน

ลำดับที่ชื่อโครงการปีที่สำเร็จจำนวน ดาวน์โหลด Abstractจำนวน ดาวน์โหลด FullPaperAbstractFullPaper
1 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรกรมอนามัย เพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพ (ปรับปรุงเมื่อ : 19/10/2563 18:16)256310
2 รูปแบบคลินิกคนไทยไร้พุง (ปรับปรุงเมื่อ : 10/07/2558 10:50) 80ไม่มี

ผู้สูงอายุ

ลำดับที่ชื่อโครงการปีที่สำเร็จจำนวน ดาวน์โหลด Abstractจำนวน ดาวน์โหลด FullPaperAbstractFullPaper
1 พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ จากพระคิลานุปัฏฐาก สู่พระนักสื่อสารในเขตสุขภาพที่ 1 (ปรับปรุงเมื่อ : 28/05/2020 17:25)2563019ไม่มี
2 การพัฒนาศักภาพการดำเนินงานผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในตำบล Long Term Card เขตสุขภาพที่ 1 (ปรับปรุงเมื่อ : 05/06/2020 16:01)256200ไม่มี
3 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพทางกายต่อสมรรถภาพทางกาย ของผู้สูงอายุภาวะก่อนเปราะบาง (ปรับปรุงเมื่อ : 26/07/2558 19:40)2561160ไม่มี
4 ผลของโปรแกรม DPAC บูรณาการต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ของ ผู้สูงอายุที่รับริการ ในคลินิกส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับปรุงเมื่อ : 28/09/2561 18:59)2561160
5 ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ (ปรับปรุงเมื่อ : 10/07/2558 14:11)2553152ไม่มี
12

อนามัยสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ชื่อโครงการปีที่สำเร็จจำนวน ดาวน์โหลด Abstractจำนวน ดาวน์โหลด FullPaperAbstractFullPaper
1 การศึกษาคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม (ปรับปรุงเมื่อ : 22/04/2562 20:46)2562010ไม่มี
2 การศึกษาปัญหาและผลกระทบต่อสุขภาพด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จุดผ่านแดนผ่อนปรนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับรัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์ (ปรับปรุงเมื่อ : 26/07/2558 19:08)256070ไม่มี
3 การศึกษาความแม่นยำ ของการประมาณค่าความเข้มข้นอนุภาคขนาดเล็ก ในช่วงเวลาสั้นจากระยะการมองเห็น ในจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงเมื่อ : 26/07/2558 18:27)256060ไม่มี
4 การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย สะพานมิตรภาพไทย ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) (ปรับปรุงเมื่อ : 07/01/2559 10:09)25564812ไม่มี
5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาส้วมสาธารณะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงเมื่อ : 14/12/2558 16:13) 191ไม่มี
12

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่ชื่อโครงการปีที่สำเร็จจำนวน ดาวน์โหลด Abstractจำนวน ดาวน์โหลด FullPaperAbstractFullPaper
1 ประสิทธิผลของคลินิกไร้พุง ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ในการลดน้ำหนักและลดรอบเอวของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2557 (ปรับปรุงเมื่อ : 20/10/2563 09:18)256350
2 ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลียนพฤตกิรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ กลุ่มวัยทำงานและสูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (ปรับปรุงเมื่อ : 28/07/2020 18:06)256200ไม่มี
3 นวัตกรรมผ้าคลุมส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลือง (ปรับปรุงเมื่อ : 03/07/2020 15:30)256203ไม่มี
4 การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (ปรับปรุงเมื่อ : 19/10/2563 18:19)2562184
5 ความชุกและการตอบสนองต่อการรักษาด้วยธาตุเหล็กในภาวะโลหิตจางในทารกอายุ 6 และ 12 เดือน ที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (ปรับปรุงเมื่อ : 02/03/2020 15:17)2562401
123456789

อำนวยการ

ลำดับที่ชื่อโครงการปีที่สำเร็จจำนวน ดาวน์โหลด Abstractจำนวน ดาวน์โหลด FullPaperAbstractFullPaper
1 การพัฒนาระบบเงินยืมราชการ เงินทดรองราชการและการส่งใช้เงินยืม (ปรับปรุงเมื่อ : 15/05/2020 20:45)256330

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

ลำดับที่ชื่อโครงการปีที่สำเร็จจำนวน ดาวน์โหลด Abstractจำนวน ดาวน์โหลด FullPaperAbstractFullPaper
1 การศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการสื่อสาร ภายในองค์กรศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (ปรับปรุงเมื่อ : 05/05/2020 19:56)256301ไม่มี
2 การพัฒนารูปแบบระบบข้อมูลเฝ้าระวังด้านสุขภาพ คป.สอ.ปางมะผ้า(ปางมะผ้าโดเดล 4.0) อย่างมีส่วนร่วม (ปรับปรุงเมื่อ : 29/02/2020 21:38)256200ไม่มี
3 การพัฒนาช่องทางสื่อสารความรู้สุขภาพสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียม (ปรับปรุงเมื่อ : 26/07/2558 18:03)256190ไม่มี
4 ประเมินกระบวนการบริหารจัดการและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ปี พ.ศ.2553-2555 เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 15, 16 (ปรับปรุงเมื่อ : 01/10/2558 09:17) 60ไม่มี

อื่นๆ