Choose Skin
ตัวชี้วัดเป้าหมายผลการดำเนินงาน 
10 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ปีที่มีพัฒนาการสมวัยหลังหกระตุ้น 30 วัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 6095.93
07 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 9072.65
09 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามและกระตุ้นพัฒนาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 9083.51
05 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิกร้อยละ 10062.79
11 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 46.344.08
12 ส่วนสูงเฉลี่ยชาย ที่อายุ 5 ปีมากกว่า เท่ากับ 109108.01
13 ส่วนสูงเฉลี่ยหญิง ที่อายุ 5 ปีมากกว่าเท่ากับ 108.6107.34
08 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่เกินร้อยละ 2020.05
02 อัตราตายทารกไทยแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วันไม่เกินร้อยละ 40
03 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมไม่เกินร้อยละ 70